English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19914137 W tym roku: 1084866 W tym miesiącu: 143845 Dzisiaj: 3423 W ciągu godziny: 226 Gości online: 36

Misja Wydziału Zarządzania

Strona główna » Informacje ogólne » Misja Wydziału

Misja Wydziału

Nie ma nic cenniejszego od wiedzy

Scientia nulla res praestantior

 

Strategia Wydziału dla obszarów: kształcenie, badania naukowe, zasoby ludzkie, infrastruktura i jej wyposażenie, finanse, zarządzanie, marketing

 

Kształcenie

1.        Doskonalenie procesów nauczania oraz procedur umożliwiających osiąganie założonych efektów kształcenia.

2.        Tworzenie warunków do studiowania w językach obcych poprzez zwiększenie oferty studiów w języku angielskim oraz do pozyskiwania studentów z krajów europejskich i pozaeuropejskich.

3.        Doskonalenie kwalifikacji pracowników Wydziału poprzez cykliczne organizowanie specjalistycznych warsztatów dydaktycznych.

4.        Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury i wyposażenia dydaktycznego.

5.        Podnoszenie atrakcyjności studiowania poprzez spotkania ze znanymi przedstawicielami nauki, biznesu, sportu i kultury.

 

Badania naukowe

1.        Zdefiniowanie nowych obszarów badawczych wpisujących się w aktualne światowe trendy i mających duży potencjał aplikacyjny, uwzględniając przy tym możliwości kadrowe i infrastrukturalne  Wydziału.

2.        Podniesienie kategorii naukowej oraz utrzymanie istniejących praw akademickich.

3.        Rozwój przedsięwzięć wspomagających upowszechnianie osiągnięć naukowych pracowników Wydziału, w tym organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych we współpracy z innymi ośrodkami i towarzystwami naukowymi, np. TNOiK, PTE.

4.        Rozszerzanie i zacieśnianie współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie wspólnych badań, staży naukowych, realizacji projektów badawczych oraz zwiększanie intensywności współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach naukowych.

5.        Zwiększenie aktywności i skuteczności w aplikowaniu o projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych.

 

 

 

Zasoby ludzkie

1.        Planowanie zasobów ludzkich w celu zapewnienia właściwej realizacji procesów dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

2.        Rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych.

3.        Rozwój pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w drodze podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, w tym poprzez systemy szkoleń.

4.        Rozwój kapitału społecznego Wydziału poprzez jego umiędzynarodowienie, w tym wizyty i zatrudnianie profesorów z zagranicznych ośrodków akademickich, zwiększenie liczby zagranicznych staży naukowych pracowników Wydziału oraz wzrost liczby studentów z innych krajów.

5.        Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości, wydajności oraz dyscypliny pracy.

 

Infrastruktura i jej wyposażenie

1.        Tworzenie nowej oraz dostosowywanie istniejącej infrastruktury do potrzeb studentów, studentów niepełnosprawnych oraz pracowników.

2.        Opracowanie i wdrożenie planów inwestycyjnych oraz remontowych Wydziału uwzględniających potrzeby badawcze i dydaktyczne pracowników i studentów.

3.        Tworzenie nowych laboratoriów i doposażanie w nowe urządzenia już istniejących.

 

Finanse

1.      Doskonalenie systemu planowania, bieżącego monitorowania i kontrolowania kosztów ponoszonych na poszczególne rodzaje działalności Wydziału.

  1. Utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskiwanie nowych źródeł przychodów, w tym przychodów z opłat za studia niestacjonarne, opłat za studia podyplomowe oraz z tytułu odpłatnego udostępniania majątku Wydziału.

 

Zarządzanie

1.      Planowanie strategiczne – określenie celów strategicznych i monitorowanie ich realizacji.

2.      Stosowanie pozapłacowych motywatorów, np. dyplomy uznania, nagrody rzeczowe.

3.      Okresowe badanie wskaźników dotyczących funkcjonowania Wydziału, identyfikacja korzystnych i niekorzystnych trendów, proponowanie zmian.

4.      Rozwijanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w tym z Radą Doradczą Przedstawicieli Biznesu.

 

Marketing

1.      Badanie i zaspokajanie popytu na usługi edukacyjne Wydziału.

2.      Badanie stopnia zadowolenia lub niezadowolenia studentów z odbywania studiów na Wydziale wraz z identyfikacją przyczyn.

3.      Promocja oferty edukacyjnej Wydziału w regionie częstochowskim i regionach ościennych.

4.      Upowszechnianie informacji na temat działalności naukowej i badawczej Wydziału.  

5.      Promocja oferty edukacyjnej dla potencjalnych studentów zagranicznych.