English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19915428 W tym roku: 1086157 W tym miesiącu: 145136 Dzisiaj: 4714 W ciągu godziny: 171 Gości online: 65

Dokumentacja systemu

Strona główna » System jakości » Dokumentacja systemu
W skład dokumentacji na poziomie Wydziału wchodzą:
• Wydziałowa dokumentacja systemu zapewniania jakości, procedury i instrukcje wydziałowe,
• dokumenty nadrzędne (w tym: Ustawa, Statut Politechniki Częstochowskiej, Regulamin studiów, Uchwały Senatu, zrządzenia Rektora, Uczelniane założenia dotyczące systemu zapewnienia jakości, Uchwały Rady Wydziału, zarządzenia Dziekana.
• Pełna dokumentacja systemu dostępna jest u Dziekana Wydziału Zarządzania

Procedury do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

• PS-1. Procedura monitorowania standardów kształcenia i KRK

• PS-2. Procedura ocena procesu kształcenia

• PS-3. Procedura sprawdzania treści poszczególnych przedmiotów z efektami kształcenia

• PS-4. Procedura badań ankietowych realizacji procesu dydaktycznego

• PS-5. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

• PS-6. Procedura organizacji i zaliczania praktyk zawodowych

• PS-7. Procedura - ankietyzowania interesariuszy zewnętrznych pracodawców

• PS-8. Procedura przechowywania prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, przejściowy oraz projektów na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

• PS-9. Procedura przygotowania prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

• PS-10. Procedura przeciwdziałania zjawiskom patologicznym związanym z procesem kształcenia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

• PS-11. Procedura przyznawania pomocy materialnej na Wydziale Zarządzania 

Politechniki Częstochowskiej

• PS-12. Procedura przyznawania nagród i wyróżnień

• PS-13. Procedura upubliczniania informacji o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

• PS-14. Procedura przeprowadzenia badań ankietowych dotyczących oceny całego toku studiów 

• PS-15. Procedura oceny i doskonalenia efektów kształcenia 

• PS-16. Procedura weryfikacji zasobów materialnych w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej.

• PS-17. Procedura weryfikacji poziomu naukowego.

• PS-18. Procedura polityki finansowej.

• PS-19. Procedura podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Od roku akademickiego 2013/2014 obowiązują dodatkowo następujące procedury:

• PS-20. Procedura badania ankietowego oceniającego pracę dziekanatów wszystkich kierunków funkcjonujących na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

• PS-21. Procedura zaliczenia roku akademickiego a studiach doktoranckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

• PS-22. Procedura odbywania praktyki dydaktycznej przez doktoranta na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

PS-23 Procedura przeprowadzenia ankiet dotyczących badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej

PS-24 Procedura przeprowadzenia ankiet dotyczących opinii studentów biorących udział w międzynarodowej wymianie studenckiej w ramach Programu LPP Erasmus w Politechnice Częstochowskiej